Nie widzisz maila? Otwórz go w przeglądarce
UNI-LEX SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aktualności podatkowe - 16 Marzec 2023r.
W BIULETYNIE:
Zasady tworzenia fundacji rodzinnych
Historia złożonych deklaracji. Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym
Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni
Firma w domu nie może przesądzać o wysokim podatku od nieruchomości

Zasady tworzenia fundacji rodzinnych

22 maja 2023 r. wejdzie w życie ustawa o fundacji rodzinnej. Jest to nowa forma prawna pozwalająca na sprawne i efektywne podatkowo gromadzenie i zarządzanie majątkiem rodzinnym. Właściciele rodzinnych przedsiębiorstw powinni już teraz zastanowić się nad wyborem tej formy prowadzenia działalności. Oprócz rozważenia zalet i wad fundacji rodzinnej, należy także wziąć pod uwagę warunki jej utworzenia.

Warunki powstania fundacji rodzinnej

Fundację rodzinną tworzy fundator, którym może być tylko osoba fizyczna. Fundator powinien złożyć oświadczenie o ustanowieniu fundacji rodzinnej w akcie założycielskim albo w testamencie, które powinny mieć formę aktu notarialnego. Do powstania fundacji niezbędne jest także ustalenie jej statutu, który również sporządza się w formie aktu notarialnego. Statut określa podstawowe dane fundacji rodzinnej, takie jak jej nazwa i siedziba, ale także m.in. szczegółowy cel fundacji rodzinnej oraz beneficjenta lub sposób jego określenia i zakres przysługujących beneficjentowi uprawnień. Warto dodać, że beneficjentem może być osoba fizyczna, w tym sam fundator, a także organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego.

To jednak nie koniec wymogów formalnych, które powinny zostać spełnione przed powstaniem fundacji rodzinnej. Kolejnym jest sporządzenie przez fundatora spisu mienia, w którym zamieszcza się informację o prawach majątkowych wniesione przez fundatora albo osoby inne niż fundator do fundacji rodzinnej, ze wskazaniem osoby wnoszącej mienie oraz z określeniem rodzaju i wartości każdego z wniesionych składników mienia, w wysokości określonej według stanu i cen z chwili ich wniesienia oraz ich wartości podatkowej. W przypadku spisu mienia wystarczająca jest forma pisemna.

Kolejnym istotnym elementem jest ustanowienie organów fundacji rodzinnej wymaganych przez ustawę lub statut. W świetle ustawy organami fundacji rodzinnej są zarząd, rada nadzorcza oraz zgromadzenie beneficjentów. Jednak rada nadzorcza jest organem fakultatywnym.

Wpis do rejestru

Fundacja rodzinna uzyskuje osobowość prawną z chwilą wpisu do rejestru fundacji rodzinnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim. Do tego momentu fundacja funkcjonuje w formie fundacji rodzinnej w organizacji.

Przed wpisaniem fundacji do rejestru, powinien zostać wniesiony fundusz założycielski. Jeśli jednak fundacja została ustanowiona w testamencie, powinno to nastąpić w terminie dwóch lat od dnia wpisania fundacji rodzinnej do rejestru fundacji rodzinnych.

 

Podstawa prawna:

 


Historia złożonych deklaracji. Nowa usługa w e-Urzędzie Skarbowym

Dzięki nowej usłudze w e-Urzędzie Skarbowym (e-US) podatnicy mogą przeglądać złożone deklaracje elektroniczne, pobierać je i drukować. W e-US zostały też udostępnione deklaracje złożone w formie papierowej wprowadzone do systemu.

Podatnicy zobaczą na swoich kontach w e-US deklaracje, które złożyli za 2019 rok i kolejne lata podatkowe. Zostały im udostępnione deklaracje PIT-16A, PIT-19A, PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39, PIT-OP, DSF-1, PIT-DZ, PCC-3, PCC-3/A, SD-Z2, SD-3 oraz SD-3/A wraz z załącznikami.

Podatnicy mogą podejrzeć deklarację złożoną elektronicznie, pobrać ją w postaci pliku .xml i wydrukować w formacie .pdf. Na wydruku będzie widoczny numer dokumentu (referencyjny).

Uruchomienie nowej funkcjonalności wymagało zasilenia e-Urzędu Skarbowego w blisko 190 mln rekordów danych.

Jak zapewnia Ministerstwo Finansów, wkrótce podatnicy będą mieli dostęp do kolejnych deklaracji w podatku PIT (złożonych przez płatników) i VAT.

 


Dalsze wnioskowanie o pracę zdalną okazjonalną po wyczerpaniu limitu dni

W przypadku wyczerpania rocznego limitu dni pracy okazjonalnej, dalsze wnioski pracownika o pracę zdalną mogą być realizowane, ale w oparciu o regulacje dotyczące pracy zdalnej naprzemiennej. Pracownik byłby obejmowany wewnętrznymi regułami dotyczącymi pracy zdalnej (porozumienie ze związkami zawodowymi lub regulamin pracy zdalnej), a przy ich braku dokonane musiałyby być uzgodnienia dotyczące m.in. kwestii rozliczania kosztów tej pracy - w takim bowiem przypadku nie obowiązywałoby już wyłączenie obowiązków pracodawcy ponoszenia kosztów narzędzi pracy, energii elektrycznej czy usług telekomunikacyjnych.

Praca zdalna okazjonalna - definicja

Praca zdalna okazjonalna to praca wykonywana w miejscu wskazanym przez pracownika we wniosku o pracę okazjonalną – najczęściej w jego punkcie zamieszkania.

Ważne: W odniesieniu do pracy zdalnej okazjonalnej nie wyłączono stosowania wszystkich przepisów o pracy zdalnej. Także przy tej pracy pracodawca ma obowiązek m.in. określić na potrzeby wykonywania pracy zdalnej procedury ochrony danych osobowych oraz dokonać oceny ryzyka zawodowego przy pracy zdalnej.

Wniosek o pracę zdalną okazjonalną

Liczbę dni pracy okazjonalnej ograniczono do 24 dni w roku kalendarzowym. Nie będzie następować w tym zakresie przeliczanie na normę czasu pracy, godziny pracy – są to pełne dni pracy pracownika wynikające z rozkładu czasu pracy.

Przykład: Pracownik A jest zatrudniony w systemie podstawowym, pracownik B w systemie równoważnym. Obaj pracują na pełny etat.

Obaj pracownicy mogą wykorzystać 24 dni pracy zdalnej okazjonalnej w roku, przy czym dla pracownika A będzie to oznaczało maksymalnie 192 godzinny, dla pracownika B nawet 288 godzin (24 dni przy maksymalnych dobowych wydłużeniach do 24 godzin) z rocznego wymiaru czasu pracy zrealizowane w formie pracy zdalnej.

Ważne: Praca zdalna okazjonalna nastąpić może tylko na wniosek pracownika. Wniosek ten nie jest przy tym wiążący dla pracodawcy.

Po wyczerpaniu odmowa albo porozumienie

Przykład: Po wejściu w życie przepisów o pracy zdalnej pracownik intensywnie wnioskuje o pracę zdalną okazjonalną. Pracodawca przystaje na wnioski i dosyć szybko wyczerpany jest limit pracy okazjonalnej (24 dni w roku kalendarzowym wynikający z art. 67(33) k.p.). Czy przy braku porozumienia dotyczącego pracy zdalnej i regulaminu pracy zdalnej (pracodawca nie przewiduje takiej formy organizacji pracy) pracownik mógłby złożyć wniosek o 25 czy 26 dzień pracy zdalnej okazjonalnej?

Tak i nie. Pracownik mógłby złożyć taki wniosek i wniosek ten mógłby zostać zaakceptowany, ale nie byłby to wniosek o pracę okazjonalną ale o „zwykłą” pracę zdalną (konkretnie świadczoną naprzemiennie z pracą w dotychczasowym miejscu).

Wyczerpanie limitu pracy okazjonalnej nie pozwala na dalsze kwalifikowanie pracy zdalnej jako okazjonalnej. Samo wykonywanie naprzemienne, sporadycznie pracy zdalnej jest możliwe w oparciu o indywidualne ustalenia, bez konieczności wydawania regulaminu pracy zdalnej. Praca taka (od 25 dnia odnosząc się do zarysowanej w pytaniu sytuacji) wymagałaby m.in. określenia w porozumieniu zawartym z pracownikiem zasad pracy zdalnej (art. 67(20) par. 5 k.p.).

 

Podstawa prawna:


Firma w domu nie może przesądzać o wysokim podatku od nieruchomości

Ministerstwo Finansów stwierdziło niedawno, że za zajęty na działalność gospodarczą należy uznać budynek mieszkalny wynajmowany przez przedsiębiorcę, nawet jeśli najemca realizuje w nim jedynie cele mieszkalne. Może to pogorszyć sytuację najemców, na których przerzucony zostanie w czynszu prawie 30-krotnie wyższy podatek. Rodzi również ryzyko nałożenia wyższej daniny na mieszkania wykorzystywane jako tzw. home office przy pracy zdalnej. 

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

UNI-LEX SPÓŁKA  Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Żeromskiego 46 /4
90-626 Łódź
biuro@unilexgrupa.pl
tel: +508654419
Aby nie otrzymywać maili, kliknij Wyłącz subskrypcję