Nie widzisz maila? Otwórz go w przeglądarce
UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aktualności podatkowe - 16 Luty 2023
W BIULETYNIE:
Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek w kosztach uzyskania przychodów według nowych zasad
Praca zdalna okazjonalna z limitem dni
Fundacje rodzinne. Szczególne rozwiązania podatkowe
Darowizna bez podatku, jeśli hipoteka wyższa niż wartość darowanej nieruchomości
Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty
Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia
Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Składki ZUS w części finansowanej przez płatnika składek w kosztach uzyskania przychodów według nowych zasad

Zgodnie z art. 22 ust. 6bb ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2023 r., składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 6ba, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 23 ust. 1 pkt 37, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się art. 23 ust. 1 pkt 55a i ust. 3d, czyli są one kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały opłacone.

Należności, o których mowa w art. 22 ust. 6ba ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, to należności z tytułów, o których mowa w art. 12 ust. 1 i 6 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym m.in. ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy).

Art. 23 ust. 1 pkt 37 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych stanowi, iż nie uważa się za koszty uzyskania przychodów składek na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy i inne fundusze celowe utworzone na podstawie odrębnych ustaw - od nagród i premii wypłaconych w gotówce lub papierach wartościowych z dochodu po opodatkowaniu podatkiem dochodowym.

Analogiczne zapisy pojawiły się w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych.

Zgodnie z obowiązującym od 1 stycznia 2023 r. brzmieniem art. 15 ust. 4h ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, składki z tytułu należności, o których mowa w ust. 4g, określone w ustawie z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych, w części finansowanej przez płatnika składek, składki na Fundusz Pracy, Fundusz Solidarnościowy oraz Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych, z zastrzeżeniem art. 16 ust. 1 pkt 40, stanowią koszty uzyskania przychodów w miesiącu, za który należności te są należne, pod warunkiem że składki zostaną opłacone w terminie wynikającym z odrębnych przepisów. W przypadku uchybienia temu terminowi do składek tych stosuje się przepisy art. 16 ust. 1 pkt 57a i ust. 7d, czyli są one kosztem uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostały opłacone.

Zagadnienie dotyczące nowych zasad ustalania momentu zaliczania składek w części finansowanej przez płatnika do kosztów uzyskania przychodów, było przedmiotem interpelacji poselskiej nr 38286. 25 stycznia 2023 r. Sekretarz Stanu Ministerstwa Finansów w piśmie znak sprawy: DD2.054.2.2023, stanowiącym odpowiedź na interpelację poselską przedstawił wyjaśnienia dotyczące momentu ujęcia w kosztach uzyskania przychodów składek, które nie zostały opłacone w terminie. Jak czytamy w odpowiedzi na interpelację: „Memoriałowy sposób zaliczania do kosztów uzyskania przychodów składek na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzeń pracowniczych, w części finansowanej przez płatnika składek, jest warunkowany ich opłaceniem w terminie określonym w odrębnych przepisach. W przypadku, gdy składki te nie zostały opłacone w terminie, nie mogą stanowić kosztów uzyskania przychodów w miesiącu, za który wynagrodzenie, którego składki te dotyczą, jest należne. W konsekwencji, podatnik, który na zasadzie memoriału, zaliczył do kosztów uzyskania przychodów nieopłacone w terminie składki na ubezpieczenia społeczne, dokonuje „wstecz” korekty kosztów związanych z tymi składkami, tj. koryguje koszty miesiąca, w którym zaliczył, na zasadzie memoriału, składki do kosztów podatkowych. Składki te będą stanowiły koszty uzyskania przychodów w miesiącu, w którym zostaną zapłacone.”

 

Podstawa prawna:


Praca zdalna okazjonalna z limitem dni

Praca zdalna okazjonalna to praca w miejscu wskazanym przez pracownika i zaakceptowanym przez pracodawcę – tak samo jak praca zdalna stała lub naprzemienna – wykonywana na wniosek pracownika, w łącznym wymiarze w roku kalendarzowym nie większym niż 24 dni. Co istotne, wykonywanie pracy zdalnej okazjonalnie nie wymaga zawarcia porozumienia z organizacją związkową lub przedstawicielami pracowników oraz nie jest związane z obowiązkiem pracodawcy zapewnienia pracownikowi narzędzi pracy i niezbędnego wyposażenia oraz materiałów lub pokrywania kosztów użytkowania prywatnych narzędzi i materiałów przez pracownika, jak też ponoszenia przez pracodawcę kosztów mediów.

Praca zdalna to praca wykonywana całkowicie lub częściowo w miejscu wskazanym przez pracownika i każdorazowo uzgodnionym z pracodawcą, w tym pod adresem zamieszkania pracownika, w szczególności z wykorzystaniem środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (art. 67(18) k.p.). Wyróżnić można w tym zakresie pracę zdalną :

 • stałą - realizowanie pracy wyłącznie zdalnie,
 • naprzemienną (hybrydową) – praca wykonywana częściowo zdalnie, częściowo tradycyjnie (w biurze, siedzibie pracodawcy itp.),
 • praca zdalna okazjonalna.

Nowe regulacje dotyczące pracy zdalnej wejdą w życie 7 kwietnia.

Praca okazjonalna

Praca zdalna okazjonalna polega na wykonywaniu pracy zdalnie ale sporadycznie, z ograniczeniem do maksymalnie 24 dni w roku kalendarzowym. Stanowi pewien wyłom w zwykłym miejscowo wykonywaniu pracy – wprowadzenie jej do przepisów kodeksu pracy jest odpowiedzią ustawodawcy zarówno na taką potrzebę, jak też doregulowaniem mającego miejsce od lat wykonywania pracy sporadycznie w domu przez pracowników w ramach tzw. home office.

Przy pracy zdalnej okazjonalnej nie znajdują zastosowania art. 67(19)-67(24) oraz art. 67(31) par. 3 k.p., czyli przede wszystkim:

 • nie wprowadza się zapisów o niej do umów o pracę,
 • nie ma pracowników uprzywilejowanych, których wniosek o prac zdalną okazjonalną pracodawca musi uwzględnić,
 • nie określa się jej zasad w porozumieniu z organizacją związkową lub regulaminie pracy zdalnej ani w porozumieniu z pracownikiem,
 • nie wpływa na treść informacji o warunkach zatrudnienia z art. 29 k.p.,
 • pracodawca nie pokrywa żadnych kosztów z nią związanych.

Przykład: Przyjmijmy, że nowe przepisy k.p. o pracy zdalnej już obowiązują. Pracownik złożył wniosek o pięć dni pracy zdalnej okazjonalnej, a o zakończeniu tej pracy wystąpił z żądaniem zwrotu kosztów zużycia energii elektrycznej związanych z ośmiogodzinną dziennie praca na komputerze.

W przypadku pracy zdalnej okazjonalnej nie stosuje się art. 67(24) k.p., który nakłada na pracodawcę m.in. obowiązek  pokrycia kosztów energii elektrycznej oraz usług telekomunikacyjnych niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej. Jeżeli rozliczenie takie nie zostało wcześniej uzgodnione, to pracownik nie ma roszczenia o zwrot poniesionych nakładów.

Ważne: Przy pracy zdalnej okazjonalnej nie został wyłączny art. 67(25) k.p. Zgodnie z nim, zapewnienie pracownikowi wykonującemu pracę zdalną przez pracodawcę materiałów i narzędzi pracy, w tym urządzeń technicznych, niezbędnych do wykonywania pracy zdalnej, pokrycie kosztów związanych z wykonywaniem pracy zdalnej przez pracownika i wypłata ekwiwalentu pieniężnego lub ryczałtu nie stanowią przychodu w rozumieniu przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Wyłączenie tych świadczeń spod przychodów nie zostało zaś ograniczone tylko do sytuacji, w których kodeks pracy nakłada na pracodawcę obowiązek ich wypłaty/przekazania. Stąd, jeżeli pracodawca ustali z pracownikiem, że będzie pokrywać koszty pracy zdalnej okazjonalnej, to rozliczenia te będą korzystać z tego zwolnienia.

Wniosek pracownika

Praca zdalna okazjonalna będzie mogła być wykonywana jedynie na wniosek pracownika. Wyłączone jest nakazanie jej przez pracodawcę niezależnie od okoliczności.

 

Podstawa prawna:

art. 67(33) ustawy z 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 1510 ze zm.)


Fundacje rodzinne. Szczególne rozwiązania podatkowe

Ustawa o fundacji czeka na publikację w Dzienniku Ustaw. Wejdzie w życie w ciągu trzech miesięcy od daty jej ogłoszenia. Zważywszy na to, że dla fundacji rodzinnych i ich beneficjentów przewidziano szczególne zasady opodatkowania, dobrze zwrócić uwagę na towarzyszące im tu odrębności, jak również na znaczenie relacji pomiędzy fundatorem a beneficjentem dla kwestii podatkowych.

Fundacja rodzinna… niekoniecznie rodzinna

Choć nazwa nowej instytucji sugeruje, że będzie ona zarezerwowana dla firm rodzinnych, to analiza przepisów prowadzi do odmiennych wniosków. Na podstawie nowych regulacji beneficjentami fundacji rodzinnych będą mogły być również osoby spoza kręgu rodziny.

Ustawa nie określa w żaden sposób potencjalnego kręgu beneficjentów fundacji rodzinnej. Tymi będą mogły być po prostu osoby fizyczne lub organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego. Wynika stąd, że beneficjentami fundacji rodzinnych będą mogły być również podmioty z pozoru obce względem fundatora czy fundatorów.  Co ciekawe, beneficjentem fundacji będzie mógł być również sam fundator.

Beneficjenci fundacji będą podlegali ujawnieniu na prowadzonej przez fundację rodzinną liście beneficjentów. Ich prawa i obowiązki będą niezbywalne, za wyjątkiem wierzytelności beneficjenta. Beneficjenci będą jednak uprawnieni do zrzeczenia się swoich uprawnień, co będzie równoznaczne z całkowitym pozbawieniem się statusu beneficjenta.

Dla osób najbliższych fundatorowi przewidziano jednak preferencje podatkowe

Choć beneficjentami fundacji rodzinnych będą mogły być również osoby nienależące do rodziny fundatora, to ustawodawca postanowił zastosować pewne preferencje, jeżeli beneficjentami fundacji będą faktycznie osoby najbliższe fundatorowi.

Pierwsze z nich obejmują pierwszeństwo zaspokajania z majątku fundacji osób, wobec których fundatora obciąża obowiązek alimentacyjny. Znacznie istotniejsze będą tu jednak korzyści podatkowe.

Na gruncie podatkowym świadczenia przyznawane przez fundację rodzinną na rzecz ich beneficjentów będą opodatkowane, stanowiąc dla tych drugich przychód z innych źródeł w podatku dochodowym od osób fizycznych. Podatek wyniesie tu 15 proc. uzyskanego przychodu. Zasadą będzie więc opodatkowanie wypłaty środków z fundacji na rzecz uprawnionych.

Sytuacja będzie wyglądał zgoła inaczej, jeżeli beneficjentami fundacji będą najbliżsi fundatora. Dla tych przygotowano bowiem zwolnienie podatkowe. Zgodnie z nowymi przepisami, wolne od podatku dochodowego będą świadczenia otrzymywane z fundacji przez beneficjenta będącego fundatorem lub osobą będącą z fundatorem w relacji, o której mowa w art. 4a ustawy o podatku od spadków i darowizn, czyli małżonkiem, zstępnym, wstępnym, pasierbem, rodzeństwem, ojczymem albo macochą fundatora, proporcjonalnie do wartości mienia wniesionego do fundacji rodzinnej przez każdego z fundatorów lub przez fundację rodzinną względem całości jej mienia.

Tym samym, pozycja podatkowa najbliższych fundatora będzie prezentowała się zdecydowanie korzystniej niż opodatkowanie wypłat na rzecz „obcych” beneficjentów fundacji.

Fundacja rodzinna również skorzysta z korzystniejszych zasad opodatkowania

Ustawa wprowadza odrębne zasady opodatkowania również dla samych fundacji rodzinnych. Te zapłacą podatek dochodowy od osób prawnych na szczególnych i bardzo preferencyjnych zasadach.

Zasadniczo fundacja rodzinna będzie bowiem podmiotowo zwolniona z zapłaty podatku dochodowego od osób prawnych tak długo, jak nie będzie wypłacać świadczeń beneficjentom lub fundatorowi i będzie prowadzić dozwoloną dla niej działalność gospodarczą.

Fundacja rodzinna będzie bowiem zobowiązana do zapłaty podatku od świadczeń lub mienia przekazanego lub postawionego do dyspozycji przez fundację rodzinną beneficjentom lub fundatorowi (fundatorom). Podatek ten będzie wynosił 15 proc. przychodu odpowiadającego wartości przekazanych świadczeń lub mienia, a jego zapłata będzie odroczona do 20 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym przekazano to świadczenie lub mienie. Można zatem powiedzieć, że do fundacji rodzinnych zastosowanie znajdzie podobny mechanizm jak w przypadku ryczałtu od dochodów spółek (tzw. estońskiego CIT), gdzie opodatkowaniu podlegać będą wyłącznie kwoty dystrybuowane z fundacji do beneficjentów lub fundatora.

Nadto, fundacje rodzinne będą zmuszone zapłacić podatek dochodowy od dochodów z działalności gospodarczej prowadzonej w niedopuszczalnym zakresie. Podatek ten obliczany będzie na zasadach ogólnych, jednak wynosić aż 25 proc. podstawy opodatkowania.

Fundacja rodzinna nie uniknie jednak zapłaty minimalnego podatku od przychodów z budynków.

 

Podstawa prawna:

art. 28-29, art. 30 i 31, art. 35, art. 37, art. 39 ustawy z 26 stycznia 2023 r. o fundacji rodzinnej (w momencie przygotowania artykuły ustawa nie została jeszcze opublikowana w Dzienniku Ustaw)


Darowizna bez podatku, jeśli hipoteka wyższa niż wartość darowanej nieruchomości

Nabycie udziału w nieruchomości obciążonej hipoteką przewyższającą wartość nabywanego udziału, przy jednoczesnym zobowiązaniu się obdarowanego względem darczyńcy, że będzie on spłacał zaciągnięty kredyt, nie będzie generowało po stronie obdarowanego obowiązku zapłaty podatku od spadków i darowizn. Potwierdziła to właśnie Krajowa Informacja Skarbowa.

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>


Ulga na ekspansję z ustawy o CIT tylko dla podatników samodzielnie wytwarzających produkty

Głównym założeniem ulgi na ekspansję było wsparcie niewielkich podmiotów. Wiele wątpliwości przynosi jednak wykładnia przepisów wprowadzających ulgę. Jak wynika z niedawno wydanego orzeczenia WSA w Białymstoku, ulga przysługuje jedynie tym podatnikom, którzy samodzielnie, w sposób bezpośredni i w całości wytwarzają produkty w celu ich dalszej odsprzedaży.

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

 


Termin zwrotu PIT zależy od sposobu rozliczenia

Najdłużej na zwrot nadpłaty w PIT za 2022 rok będą czekać podatnicy, którzy wyślą wypełnione zeznanie podatkowe w formie papierowej. Ustawowy termin zwrotu wynosi w takim przypadku trzy miesiące. Znacznie krócej na zwrot będą czekać jednak te osoby, które rozliczą się z fiskusem w formie elektronicznej. Sezon składania rocznych PIT za 2022 rok mija 2 maja 2023 roku.

Zwrot podatku można otrzymać na trzy sposoby. Będzie to przelew na konto, przekaz pocztowy lub wypłata w kasie urzędu.

Jak przypomina Ministerstwo Finansów, warunkiem zwrotu nadpłaty na rachunek bankowy jest wcześniejsze zgłoszenie jego numeru do organu podatkowego. Jeżeli:

 • numer osobistego rachunku bankowego, wskazany w latach wcześniejszych pozostaje nadal aktualny, to nie trzeba wskazywać go w składanym zeznaniu.
 • podatnik nie zgłosił numeru osobistego rachunku lub wskazany numer jest nieaktualny, to może go wskazać w składanym zeznaniu albo złożyć zgłoszenie aktualizacyjne, podając aktualne dane dotyczące konta bankowego.

W przypadku, gdy podatnik nie posiada rachunku bankowego lub nie dokona jego zgłoszenia do organu podatkowego, to nadpłata zostanie zwrócona przekazem pocztowym, pomniejszonym o koszty jej zwrotu. Jeżeli wysokość nadpłaty nie przekracza dwukrotnie kosztów upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym, a podatnik nie wskazał rachunku, na który ma zostać zwrócona, to podlega ona zwrotowi w kasie.

Jeśli podatnik chce otrzymać zwrot nadpłaty w kasie urzędu skarbowego, to powinien o tym poinformować w składanym zeznaniu podatkowym. Warto wtedy także podać swój numer telefonu lub adres e-mail w celu ułatwienia kontaktu.

Terminy zwrotu PIT

Z przepisów wynika, że zwrot nadpłaty otrzymuje się w ciągu:

 • 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania - jeżeli zostało ono złożone w formie dokumentu papierowego,
 • 45 dni od dnia złożenia zeznania - jeżeli podatnik złożył je w formie dokumentu elektronicznego za pośrednictwem usługi Twój e-PIT lub przez e-Deklaracje.

Oczekując na zwrot nadpłaty, można sprawdzić jej status logując się do e-Urzędu Skarbowego. Dostępna tam usługa „Zwroty podatków” umożliwia samodzielne uzyskać informację o statusie zwrotu, dacie dokonania zwrotu czy zaliczeniu nadpłaty na inne zobowiązania podatkowe.

Posiadając ważną Kartę Dużej Rodziny (KDR), można także skorzystać z przyspieszonego zwrotu nadpłaty podatku. Z takiej możliwości mogą skorzystać osoby, które złożą zeznanie drogą elektroniczną.

Rozliczenie poprzez „Twój e-PIT”

Jednym ze sposobów rozliczenia rocznego PIT jest skorzystanie z usługi „Twój e-PIT”. To jedna z najpopularniejszych e-usług polskiej administracji. Z roku na rok bije ona rekordy popularności. Podatnicy złożyli w niej:

 • w 2019 r. ok. 7 mln z ok. 16 mln elektronicznych deklaracji PIT,
 • w 2020 r. ok. 9 mln z ok. 18,3 mln elektronicznych deklaracji PIT,
 • w 2021 r. ok. 10 mln z ok. 19,6 mln elektronicznych deklaracji PIT,
 • w 2022 r. ok. 11,8 mln z ok. 19,8 mln elektronicznych deklaracji PIT.

Jak podkreśla MF, w usłudze Twój e-PIT na podatników czekają zeznania wypełnione na podstawie danych, które posiada administracja skarbowa. Rozliczenie za 2022 r. zostało przygotowane dla ponad 24 mln podatników.

Dla kogo Twój e-PIT?

W ramach usługi będą udostępnione zeznania podatkowe:

 • PIT-37 i PIT-38 (najczęściej wypełniane),
 • PIT-28 oraz PIT-36 z wyłączeniem przychodów z działalności gospodarczej i działów specjalnych produkcji rolnej,
 • oświadczenie PIT-OP o przekazaniu 1,5 proc. podatku organizacji pożytku publicznego,
 • nowością będzie PIT-DZ - informacja o danych dzieci uprawniających do ulgi dla rodzin 4+.

W zeznaniu przygotowanym w usłudze uwzględnione są:

 • informacje od płatników, w tym również zwolnienia z PIT dla osób do 26 roku życia, dla rodzin 4+, dla pracujących seniorów, dla osób powracających z zagranicy, odliczenia z tytułu składek członkowskich na rzecz związków zawodowych;
 • informacje będące w posiadaniu KAS takie jak: dane podatnika i jego mikrorachunek podatkowy, ulga na dzieci.

Jak korzystać z usługi Twój e-PIT

Twój e-PIT działa przez całą dobę i można z niego korzystać na dowolnym urządzeniu podłączonym do internetu. Dostęp do usługi możliwy jest wyłącznie w e-Urzędzie Skarbowym (e-US), na stronie podatki.gov.pl.

Jak zaznacza MF, e-US jest chętnie wykorzystywany przez klientów, a jego popularność stale rośnie. W 2022 r. logowano się do niego ponad 29,6 mln razy, a od początku funkcjonowania serwisu, czyli od 1 lutego 2021 r. do 31 grudnia 2022 r. odnotowaliśmy ponad 81 mln logowań.

Serwis posiada angielską i ukraińską wersję językową.

Do e-Urzędu Skarbowego można zalogować się Profilem Zaufanym (PZ), e-Dowodem, poprzez bankowość elektroniczną lub aplikację mObywatel. Dodatkowo do samej usługi Twój e-PIT będzie można zalogować się także danymi podatkowymi podając:

 • PESEL (albo NIP i datę urodzenia),
 • kwotę przychodu z rozliczenia za 2021 r.
 • kwotę przychodu z jednej z informacji od płatników za 2022 r. (np. z PIT-11 od pracodawcy) którą trzeba potwierdzić kwotą nadpłaty/podatku do zapłaty z rozliczenia na 2021 r.

Podatnicy, którzy otrzymali informację od organu rentowego (PIT-40A) i w 2021 r. nie rozliczali się samodzielnie, powinni podać kwotę do zapłaty z PIT-40A.

Do 2 maja 2023 r. (30 kwietnia to niedziela) podatnicy mogą zweryfikować i zmodyfikować lub zatwierdzić swoje rozliczenia w usłudze Twój e-PIT. Jeżeli podatnik nie złoży samodzielnie zeznania PIT-37 i PIT-38 za 2022 r., to z upływem 2 maja zostanie ono automatycznie zaakceptowane. Dzięki temu PIT będzie złożony w terminie nawet jeżeli podatnik nie podejmie żadnych działań.

Zeznania PIT-28 i PIT-36 nie zostaną automatycznie zaakceptowane 2 maja, ponieważ w zdecydowanej większości wymagają one uzupełnienia ze strony podatnika.

Ulgi w PIT i 1,5 proc. podatku dla OPP

Podatnik korzystający z usługi może uzupełnić zeznanie przygotowane dla niego przez KAS i uwzględnić przysługujące mu odliczenia np. darowizny, ulgę rehabilitacyjną, ulgę na internet, ulgę termomodernizacyjną, wpłaty na indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) czy odliczenie wydatków mieszkaniowych.

Przez Twój e-PIT można też zadeklarować przekazanie 1,5 proc. swojego podatku dla dowolnie wybranej Organizacji Pożytku Publicznego, która znajduje się w wykazie organizacji uprawnionych do otrzymania 1,5% podatku dochodowego od osób fizycznych za 2022 r. w 2023 r. Podatnik, który korzystał z tej możliwości w roku ubiegłym będzie miał wstawiony w zeznaniu PIT za 2022 r. nr KRS organizacji, którą ostatnio wspierał (o ile jest ona nadal uprawiona do otrzymywania 1,5 proc. podatku), ale może tę organizację zmienić.

e-Deklaracje i rozliczenie w formie papierowej

Jak informuje MF, formularze dla osób prowadzących działalność gospodarczą: PIT-28, PIT-36 i PIT-36L będą dostępne w systemie e-Deklaracje na podatki.gov.pl.

- Natomiast z uwagi na dużą popularność Twojego e-PITa zeznania PIT-37 i PIT-38 oraz oświadczenia PIT-OP będą dostępne tylko w tej usłudze. Odchodzimy od ich wypełnienia w systemie e-Deklaracje – wskazuje MF.

Deklarację PIT będzie można także wypełnić w formie papierowej i wysłać pocztą lub złożyć bezpośrednio w urzędzie skarbowym. W tym roku po raz pierwszy podatnicy mogą złożyć PIT w dowolnym z 380 urzędów skarbowych (z wyłączeniem wyspecjalizowanych urzędów), niezależnie od miejsca zamieszkania czy prowadzenia działalności.

 

Podstawa prawna:

 


Rozliczenie PIT za 2022 rok już możliwe - to duże wyzwanie nie tylko dla podatników

Od środy 15 lutego ruszył sezon składania rocznych PIT za 2022 rok. To rozliczenie będzie szczególne. Trzeba w nim uwzględnić cały szereg zmian – m.in. wprowadzenie, a potem likwidację ulgi dla klasy średniej. Podatnicy mają teraz liczyć podatek bez ulgi. Ale jeśli okaże się, że jej zastosowanie byłoby korzystne – urząd skarbowy odda pieniądze. Ponad milion osób będzie jednak musiało dopłacić.

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>

 

UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Żeromskiego 46 /4
90-626 Łódź
biuro@unilexgrupa.pl
+508654419
Aby nie otrzymywać maili, kliknij Wyłącz subskrypcję