Nie widzisz maila? Otwórz go w przeglądarce
UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Aktualności podatkowe - 31 Marzec 2023r.
W BIULETYNIE:
Przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych
Finansowanie pracownikom studiów korzystne podatkowo
NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych
Brak podatku nie pozbawia rodziców ulgi na dzieci

Przedłużenie do 30 czerwca 2023 r. terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych

21 marca 2023 r. w Dzienniku Ustaw pod poz. 530 opublikowano rozporządzenie ministra finansów z 16 marca 2023 r. w sprawie przedłużenia terminów wykonania niektórych obowiązków w zakresie podatku dochodowego od osób prawnych.

Zgodnie z przepisami rozporządzenia przedłużono do dnia 30 czerwca 2023 r., dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych, termin, o którym mowa w art. 27 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych do:

 • złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym, który zakończył sięw okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., przy czym mają tu zastosowanie formularze: CIT-8 (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) i należnego podatku dochodowego od osób prawnych oraz CIT-8AB (zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatkową grupę kapitałową i należnego podatku dochodowego od osób prawnych),
 • wpłaty podatku należnego wykazanego w zeznaniu, albo różnicy między podatkiem należnymod dochodu wykazanego w zeznaniu a sumą zapłaconych zaliczek za okres od początku roku.

Przedłużono do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28r ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do złożenia deklaracji o wysokości dochodu osiągniętego za rok podatkowy, który zakończył się w okresie od dnia 1 grudnia 2022 r. do dnia 28 lutego 2023 r., ma tu zastosowanie formularz CIT-8E (deklaracja o wysokości osiągniętego dochodu i należnego ryczałtu od odchodów spółek).

Przedłużono do dnia 30 czerwca 2023 r. termin do wykonania przez podatników podatku dochodowego od osób prawnych obowiązków, o których mowa w art. 7aa ust. 9 pkt 2 i 4 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, jeżeli pierwszy rok opodatkowania tych podatników ryczałtem od dochodów spółek rozpoczął się w okresie od dnia 1 stycznia 2023 r. do dnia 1 marca 2023 r. Znajduje tu zastosowanie formularz CIT/KW - Informacja o przychodach, kosztach, dochodzie z przekształcenia oraz podatku należnym w związku z wyborem opodatkowania ryczałtem od dochodów spółek, stanowiący załącznik do zeznania CIT-8.

Przedłużono do dnia 30 czerwca 2023 r. dla podatników podatku dochodowego od osób prawnych termin, o którym mowa w art. 28 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, do złożenia informacji określonej w tym przepisie według stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. Dotyczy to CIT-8ST - Informacji o zakładach (oddziałach) podatnika do ustalenia należnych jednostkom samorządu terytorialnego dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

Rozporządzenie weszło w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

 

Podstawa prawna:


Finansowanie pracownikom studiów korzystne podatkowo

Ulga sponsoringowa dotyczy także przedsiębiorców, którzy finansują swoim pracowników studia podyplomowe lub mają studentów na płatnych praktykach.

Kto może skorzystać z ulgi na sponsoring?

Podatnikami, którzy mogą skorzystać z ulgi na sponsoring są:

 • podatnicy opodatkowani według skali podatkowej,
 • podatnicy opodatkowani liniową stawką PIT,
 • podatnicy opodatkowani podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Jakie wydatki można odliczyć w ramach ulg i czy jest jakiś limit?

Warunkiem skorzystania z ulgi jest finansowanie:

 • stypendiów naukowych;
 • zatrudnionemu pracownikowi opłat z tytułu studiów podyplomowych, kształcenia specjalistycznego lub kształcenia w innych formach, określonych w umowie zawartej pomiędzy podmiotem prowadzącym kształcenie a osobą podejmującą kształcenie,
 • wynagrodzeń, wraz z pochodnymi, studentom odbywającym u podatnika staże i praktyki przewidziane programem studiów;
 • studiów dualnych na konkretnym kierunku, w tym koszty praktyk;
 • wynagrodzeń wypłacanych w okresie sześciu miesięcy od dnia zatrudnienia przez podatnika organizującego praktyki zawodowe dla studentów danej uczelni pracownikowi będącemu absolwentem studiów w tej uczelni zatrudnionemu za pośrednictwem akademickiego biura karier.

Ważne: Odliczyć od dochodu można maksymalnie 50 proc. takich wydatków.

Przykład 1: Spółka A. zawarła umowę z Uniwersytetem Ekonomicznym o organizację płatnych praktyk. Spółka A. w roku 2022 miała 3 studentów na płatnych praktykach, którym wypłacała co miesiąc wynagrodzenie. Spółka A. będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatki na te wynagrodzenia, jeśli wykonywane przez praktykantów prace miały związek z działalnością spółki. Dodatkowo Spółka A. skorzysta z ulgi sponsoringowej i odliczy 50 proc. tych wynagrodzeń od swojego dochodu w zeznaniu rocznym za rok 2022.

Przykład 2: Spółka B. zajmuje się prowadzeniem ksiąg rachunkowych i zatrudnia pracowników. Jeden z nich zawnioskował o możliwość sfinansowania studiów podyplomowych, które przydadzą mu się w poszerzeniu kwalifikacji zawodowych w spółce. Studia podyplomowe kosztowały 8 tys. zł. Spółka B. zdecydowała się na sfinansowanie połowy kosztów studiów.

Spółka B. będzie mogła zaliczyć w koszty uzyskania przychodu wydatek na sfinansowanie studiów w wysokości 4 tys. zł, a dodatkowo odliczy od dochodu 50 proc. z kwoty 4 tys. zł, a zatem 2 tys. zł. Dodatkowa oszczędność podatkowa dla spółki to: 380 zł (2 tys. x 19 proc.).

Jak rozliczyć i udokumentować ulgę?

Odliczenia dokonuje się w zeznaniu za rok podatkowy, w którym poniesiono koszty. Dla celów rozliczenia ulgi konieczne jest zebranie faktur, dowodów potwierdzających poniesienie wydatku i odliczenie ich w zeznaniu rocznym (PIT-36, PIT-36L, CIT-8). Nie ma możliwości skorzystania z ulgi na etapie zaliczek na podatek dochodowy. Pierwszym rokiem, za który przedsiębiorcy mogą skorzystać z ulgi jest rok 2022, a zatem w zeznaniach składanych w roku 2023.

 

Podstawa prawna:


NSA: Covidowe zawieszenie terminów w administracji nie dotyczy zobowiązań podatkowych

Regulacja wprowadzona ustawą covidową dotycząca wstrzymania rozpoczęcia oraz zawieszenia biegu terminów przewidzianych przepisami prawa administracyjnego nie dotyczy wstrzymania, rozpoczęcia i zawieszenia biegu terminu przedawnienia zobowiązań podatkowych – stwierdził Naczelny Sąd Administracyjny w korzystnej dla podatników uchwale.

Więcej na ten temat w tekście w serwisie Prawo.pl >>


Brak podatku nie pozbawia rodziców ulgi na dzieci

Od 15 lutego br. trwa akcja rozliczenia podatku PIT za 2022 rok, podczas której podatnicy na skali po raz pierwszy obliczają roczny podatek z uwzględnieniem kwoty wolnej od podatku w wysokości 30 tys. zł. Ministerstwo Finansów przypomina, że brak podatku lub niższy od tego z lat ubiegłych nie pozbawia rodzin z dziećmi wsparcia z tytułu ulgi na dzieci. Podatnik ma prawo do tej ulgi poprzez dodatkowy zwrot w ramach zapłaconych składek na powszechne ubezpieczenia społeczne oraz ubezpieczenie zdrowotne.

W przypadku zastosowania w rozliczeniu rocznym ulgi na dzieci podatnik może otrzymać zwrot zarówno do wysokości podatku, jak i w przypadku tzw. dodatkowego zwrotu nieodliczonej kwoty ulgi na dzieci – do wysokości sumy zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Zatem każdy podatnik, któremu „zabraknie” podatku do odliczenia przysługującej mu kwoty ulgi na dzieci, np. z uwagi na wysoką kwotę wolną od podatku wynoszącą 30 tys. zł, może uzyskać w rozliczeniu rocznym tzw. dodatkowy zwrot ulgi na dzieci w ramach zapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne. Co więcej, od 2022 r. w przysługującym limicie podatnik uwzględni pełną kwotę zapłaconych składek na ubezpieczenie zdrowotne (stanowiącą 9 proc. podstawy jej wymiaru), a nie tę, która do końca 2021 r. podlegała odliczeniu od podatku (czyli 7,75 proc.).

Jak rozliczyć?

Wystarczy, że w zeznaniu podatkowym PIT-36 albo PIT-37 podatnik wypełni część zatytułowaną „Dodatkowy zwrot z tytułu ulgi na dzieci”. Jeśli podatnik nie wypełni tej części, to znaczy, że rezygnuje z otrzymania dodatkowego zwrotu (również przy porównywaniu należnego i hipotetycznego podatku podatników, którym przysługiwała uchylona ulga dla klasy średniej).

Uzyskanie tego zwrotu jest również możliwe, gdy podatnik rozlicza się elektronicznie za pomocą usługi Twój e-PIT.

 

Podstawa prawna:

art. 27f ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. Dz.U. z 2022 r., poz. 2647 ze zm.)

UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
UNI-LEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
ul. Stefana Żeromskiego 46 /4
90-626 Łódź
biuro@unilexgrupa.pl
tel: +508654419
Aby nie otrzymywać maili, kliknij Wyłącz subskrypcję